Wilhempje

Voorwaarden

ALGEMEENE VOORWAARDEN Super Roppert Studio

 

Artikel 1 – Definities

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Super Roppert Studio/wij: de ondernemer, gevestigd Veesser Enkweg 43 a 8194 LK VEESSEN, Tel: (0578) 63 12 70, Mail: info@superroppert.nl, K.v.K.nummer: 53 29 52 18, BTW nummer: NL 101 104 339 B01, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

b. Consument/jij/je: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Super Roppert Studio;

c. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Super Roppert Studio georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

d. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Super Roppert Studio gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

e. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

f. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

g. Dag: kalenderdag;

h. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

i. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Super Roppert Studio in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

j. Dienst: Het geheel van informatie en product(en), het proces van vervaardiging, betaling en verzending van één of meerdere producten, in virtuele of fysieke vorm.

k. Gebruiker: De persoon die de website www.wilhelmpje.nl bezoekt of gebruikt.

 

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere transactie en voor alle informatie die je via deze website kunt aangaan of tot je kunt nemen. De voorwaarden hebben ook betrekking op alle rechtsverhoudingen tussen ons en jou, die verband houden met de dienst of levering van een product.

2. Lees deze algemene gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg dat je de inhoud ervan begrijpt. Door gebruik te maken van onze service ga je akkoord met deze algemene gebruiksvoorwaarden. Indien je niet akkoord wenst te gaan met deze algemene gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van onze service. Gebruik je deze website, dan aanvaard je de gebruiksvoorwaarden van onze site, evenals de algemene voorwaarden van Super Roppert Studio volledig. 3. Eventuele (inkoop)voorwaarden van anderen wijzen we nadrukkelijk van de hand. Op verzoek verstrekken we deze voorwaarden kosteloos.

 

Artikel 3 – Intellectuele eigendom
1. Je handelt niet in strijd met de Wet op het auteursrecht, bij het gebruik van onze website. Op alle ontwerpen, illustraties en foto's berusten Copyrights © 2010 Robbert van der Scheer. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om illustraties zonder toestemming van Robbert van der Scheer/ Super Roppert Studio te gebruiken. Dit geldt ook voor de gebruikte teksten, handelsmerken en logo's. 

2. De inhoud van deze site en de producten is eigendom van Super Roppert Studio en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is dan ook verboden om de inhoud van deze website of producten op welke manier dan ook te wijzigen, publiceren, reproduceren, verkopen, distribueren, tentoonstellen of op welke andere manier dan ook gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Super Roppert Studio.

3. Niets uit deze voorwaarden, zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van de auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Super Roppert Studio.

4. Zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van Super Roppert Studio mag je geen links naar de website aanbieden.

5. Ben je van mening dat materiaal van jouw hand onrechtmatig wordt gebruikt en vermenigvuldigd op een wijze dat je auteursrechten worden aangetast, neem dan contact op met Super Roppert Studio.

 

Artikel 4 - Gedrag
1. Bij gebruik van deze website ga je ermee akkoord dat alle informatie die je verstrekt aan Super Roppert Studio naar waarheid en correct is. Je gaat akkoord dat je www.wilhelmpje.nl nooit zal gebruiken voor het uploaden, verzenden of op een andere manier openbaar maken van ongeschikte content. Met ongeschikt wordt onder andere bedoeld content die kwetsend, beledigend, illegaal, bedreigend, racistisch of op andere wijze niet correct of immoreel is. 

2. Het is niet toegestaan om de website op een manier te gebruiken die het functioneren van de website en/of het gebruik door anderen kan hinderen en/of op deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

 

Artikel 5 - Privacy
1. Deze website verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, het aanmaken van accounts of het bestellen van goederen. Super Roppert Studio verstrekt geen gegevens aan derden.

 

Artikel 6 - Misbruik
1. Wanneer Super Roppert Studio constateert dat er misbruik wordt gemaakt van producten of diensten, zal zij gerechtelijke stappen ondernemen en komen de kosten daarvan voor rekening van de overtreder.

 

Artikel 7 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Super Roppert Studio en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Super Roppert Studio en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Super Roppert Studio zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 8 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Super Roppert Studio gebruik maakt van afbeeldingen dienen deze als indicatie, afwijkingen kunnen het gevolg zijn van de door de consument gebruikte apparatuur.

3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Super Roppert Studio niet.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

a. de prijs inclusief belastingen;

b. de eventuele kosten van aflevering;

c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

h. indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

i. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

j. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

 

 

 

Artikel 9 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Super Roppert Studio onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Super Roppert Studio passende technische en organisatorische maatregelen die in zijn macht liggen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een zo veilig mogelijke webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Super Roppert Studio daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Super Roppert Studio kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Super Roppert Studio op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Super Roppert Studio zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Super Roppert Studio waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 8 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Super Roppert Studio deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.

6. Indien Super Roppert Studio zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 10 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Super Roppert Studio retourneren, conform de door Super Roppert Studio verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 11 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Super Roppert Studio dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 12 - Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  Super Roppert Studio alleen worden uitgesloten indien Super Roppert Studio dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Super Roppert Studio tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Super Roppert Studio geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 13 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 14 - Conformiteit en Garantie

1. Super Roppert Studio staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door Super Roppert Studio, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Super Roppert Studio jegens Super Roppert Studio kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 15 - Levering en uitvoering

1. Super Roppert Studio zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 8 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Super Roppert Studio het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Super Roppert Studio zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Super Roppert Studio.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Super Roppert Studio.

 

Artikel 16 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden vooraf d.m.v. i-Deal.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Super Roppert Studio te melden.

 

Artikel 17 - Klachtenregeling

1. Super Roppert Studio beschikt over de in dit artikel opgenomen klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering, volledig en gedetailleerd te worden ingediend bij Super Roppert Studio.

3. Bij Super Roppert Studio ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Super Roppert Studio binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid
1. Super Roppert Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Super Roppert Studio is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Indien Super Roppert Studio aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Super Roppert Studio beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van Super Roppert Studio is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. Super Roppert Studio is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Super Roppert Studio aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Super Roppert Studio toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Super Roppert Studio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6. Enig recht op een schadevergoeding komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Super Roppert Studio, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Super Roppert Studio geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 

Artikel 18 - Toepasselijk recht, geschillen en voorwaarden

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Super Roppert Studio partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Super Roppert Studio is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Super Roppert Studio het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

5. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Super Roppert Studio.

 

Download algemene voorwaarden (pdf).